حس – درک آفتاب همدان باشگاه اوقات شرعی

حس – درک: آفتاب همدان باشگاه اوقات شرعی طلوع آفتاب غروب آفتاب اوقات شرعی همدان

گت بلاگز اخبار اجتماعی نسخه تایید شده است به وسیله فرمانداری با نسخه نهایی در صحن تفاوت داشت ، دستکاری در بودجه ۹۶ شهرداری تهران

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: در آخرین روزهای فعالیت رسمی به عنوان نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در شورای شهر، همچنان پیگی

نسخه تایید شده است به وسیله فرمانداری با نسخه نهایی در صحن تفاوت داشت ، دستکاری در بودجه ۹۶ شهرداری تهران

دستکاری در بودجه ۹۶ شهرداری تهران/ نسخه تایید شده است به وسیله فرمانداری با نسخه نهایی در صحن تفاوت داشت

عبارات مهم : ایران

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: در آخرین روزهای فعالیت رسمی به عنوان نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در شورای شهر، همچنان پیگیر تخلفات کمیسیون برنامه و بودجه در زمینه دستکاری بودجه مصوب صحن هستیم ولی این درحالیست که با این وجود، مدیر کمیسیون برنامه و بودجه تلاشی جهت پاسخگویی نمی کند.

مجتبی شاکری در گفت وگو با ایسنا با اشاره به مکاتبه خود با هیات رییسه شورای شهر در هفته گذشته، گفت: از آخرهای اسفند ماه در جریان دستکاری بودجه مصوب صحن قرار گرفتم و با بررسی ردیف های مربوط به مأموریت های فرهنگی و اجتماعی، دریافتم که نسخه تایید شده است به وسیله فرمانداری با نسخه نهایی که در صحن جهت آن رأی گیری شد، تفاوت دارد.

نسخه تایید شده است به وسیله فرمانداری با نسخه نهایی در صحن تفاوت داشت ، دستکاری در بودجه ۹۶ شهرداری تهران

این عنوان را ابتدا از طریق مکاتبه رسمی با هیات رییسه و روسای کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی و برنامه و بودجه در میان گذاشتم. ولی با وجود اینکه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هم بروز چنین تخلفی را تأیید کرد، علیرضا دبیر به عنوان رییس کمیسیون برنامه و بودجه آن را نپذیرفت و به جای توضیح راجع به بند بند نامه که به تفکیک به دستکاری های خودخواسته اشاره کرده بود، طی پاسخی کوتاه مدعی شد که طبق توافق در کمیسیون تلفیق، این تغییرات را اعمال کرده هست. ولی آنچه واقع شد غیر از این بود .

وی ادامه داد: در پاسخ کلی علیرضا دبیر آمده است: «… پیشنهادات کمیسیون های شورا در چارچوب اعتبارات و محدودیت های بودجه ای بررسی و تنظیم و جهت تصویب جهت شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ارسال شده است هست. بنابراین بودجه ابلاغی مصوبه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بوده و بدیهی است که با توجه به محدودیت های منابع تمامی پیشنهادات کمیسیون ها توانایی اعمال در بودجه مصوب را نداشته است.»

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: در آخرین روزهای فعالیت رسمی به عنوان نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در شورای شهر، همچنان پیگی

شاکری ضمن غیرقابل قبول دانستن این پاسخ به لحاظ حقوقی و نیز تطبیق با واقعیتی که در وقت تصویب بودجه اتفاق افتاد، گفت: کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با توجه به برنامه پنج ساله دوم و برش یک ساله آن در سال ۹۶ در کنار گزارش ها، بازدیدها و پایش های صورت گرفته، مصوبات خود را با برگزاری جلسات فشرده با کارشناسان و دست اندرکاران اجرا مکتوب و نهایی جهت کمیسیون بودجه ارسال کرد. هرگونه حذف، جابجایی و دستکاری در مصوبات کمیسیون تخصصی بدون اخذ مصوبه تازه از کمیسیون غیرقانونی بوده و تعرض کمیسیون برنامه بودجه به حقوق کمیسیون تخصصی است.

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص ادعای دبیر مبنی بر عوض کردن مجاز بودجه در کمیسیون تلفیق، توضیح داد: بعد از ارسال مصوبات کمیسیون فرهنگی اجتماعی با تشکیل کمیسیون تلفیق تاریخ ۲۴ بهمن سال گذشته، بحث کم کردن ۳۵۰ میلیارد تومانی بودجه حوزه ماموریت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مطرح شد . با نظر رییس و دیگر اعضای کمیسیون به اعمال این رویه نسبت به از بین بردن بعضی پروژه ها و برنامه ها اعتراض شد.

شاکری به نقل از دبیر بیان کرد که وی در توضیحاتی اطمینان داد پروژه ها و برنامه های شما تغییری نخواهد کرد؛ بلکه حقوق و دستمزدی که به عنوان بودجه جاری محسوب می شود، کم کردن خواهد یافت و ما جهت براق سازی آن را از بودجه شما خارج کردیم.

نسخه تایید شده است به وسیله فرمانداری با نسخه نهایی در صحن تفاوت داشت ، دستکاری در بودجه ۹۶ شهرداری تهران

شاکری با بیان اینکه فایل صوتی جلسه مذکور موجود است و امکان بازشنوایی آن جهت اثبات بیانات بنده وجود دارد، گفت: با این وجود در کمال تعجب و ناباوری، خلاف وعده داده شده است دستکاری های متنوعی در بودجه فرهنگی و اجتماعی صورت گرفت که جداول آن را جهت تنویر افکار عمومی منتشر می کنم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: راجع به استناد دبیر به مصوب بودن بودجه به وسیله شورا که آمیخته با نوعی ابهام است و مسئولیت را بر عهده همه اعضای شورا می گذارد، باید گفت مطابق فرآیند تعریف شده است بعد از کار تخصصی در کمیسیون مربوطه و بعد از توافق در کمیسیون تلفیق، تصویب بودجه در صحن با اعتماد به خروجی کمیسیون تلفیق بوده و در وقت کوتاه بدون مراجعه به جداول و فهرست مطول پروژه ها و برنامه ها و ماموریت ها اتفاق می افتد و مبنای تصویب شورا، توافق نهایی در کمیسیون تلفیق بوده هست. اعتراض کمیسیون و کمیته فرهنگی، به دستکاری صورت گرفته بعد از آخر مذاکرات کمیسیون تلفیق است که موارد آن در ادامه به تفکیک اشاره می شود.

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: در آخرین روزهای فعالیت رسمی به عنوان نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در شورای شهر، همچنان پیگی

شاکری توضیح داد: حداقل ۱۲ مورد از کد پروژه های مرتبط با حوزه فرهنگی و اجتماعی مندرج در پیوست مصوبه بودجه سال ۹۶، در لایحه بودجه از سوی شهرداری ارائه نشده بود و در وقت بررسی بودجه هم مورد تقاضا نبوده هست، ولی در پیوست مصوبه بودجه مشاهده می شود! معلوم نیست این ردیف ها اصلا از چه مسیری وارد بودجه شده است و چگونه مورد تصویب قرار گرفته است؟

وی ادامه داد: تطبیق حداقل ۵۶ کد پروژه مرتبط با حوزه فرهنگی و اجتماعی مندرج در پیوست مصوبه بودجه سال ۹۶، با جمع بندی نهایی در جلسه رسمی کمیسیون فرهنگی نشان داد که تعداد زیادی از کد پروژه ها که به علت محدودیت سقف بودجه به صورت توافقی تعدیل شده است بود و یا ضرورتی به تخصیص اعتبار نداشته و به وسیله این کمیسیون از بین بردن شده است بود، مجددا در بودجه ابلاغی قید شده است است.

نسخه تایید شده است به وسیله فرمانداری با نسخه نهایی در صحن تفاوت داشت ، دستکاری در بودجه ۹۶ شهرداری تهران

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: از دیگر موارد عوض کردن در بودجه که آنها را احصا کرده ام مشمول بر تعدادی از کد پروژه هاست که به علت ضرورت اجرا در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، مورد تصویب قرار گرفته بود ولی با از بین بردن کامل مواجه شده است و در بودجه ابلاغی لحاظ نشده است.

شاکری با بیان اینکه در نخستین سال دوره نمایندگی شورای چهارم و در تنظیم نهایی برنامه پنج ساله دوم شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز دستکاری هایی از این دست صورت گرفت که کمیته فرهنگی در تطبیق نسخه مصوب شورا با نسخه ابلاغی موارد ۱۷ گانه آن را برشمرد و خواستار پیگیری رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی جهت دریافت پاسخ اطلاع رسانی کرد، تصریح کرد: ولی متاسفانه آن وقت هم با وجود تکرار چند باره درخواست، پاسخی از کمیسیون برنامه بودجه دریافت نشد.

وی در خاتمه به قسم یاد شده است در شروع دوره نمایندگی اشاره کرد و صیانت از حقوق و تکالیف ناشی از عضویت در شورا و دفاع از مصوبات کمیسیون تخصصی را وظیفه خود دانست و از این رو خواستار پیگیری حقوقی و قانونی تخلفات به وسیله هیات رئیسه شد و گفت: تقاضا می کنم این تغییرات غیر قانونی جهت اصلاح بودجه ۹۶ به فرمانداری بازتاب یابد.

در پی این اظهارات، خبرنگار ایسنا با علیرضا دبیر تماس گرفت تا راجع به موارد مطروحه توضیح بیان کند که دبیر به رغم پاسخگویی به تلفن خود، توضیح راجع به این ادعاها را مهم نخواند.

واژه های کلیدی: ایران | پروژه | برنامه | کمیسیون | شورای شهر | تصویب بودجه | لایحه بودجه | کمیسیون فرهنگی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs